UMENIE V TANCI

10.06.2022 /piatok/

Celoštátna prehliadka scénického tanca

3.ROČNÍK

 

Charakteristika:

3.  ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov. Jej cieľom je:

  • viesť deti a mládež k aktívnej tvorivej činnosti,

  • podporiť rozvoj estetickej, pohybovej a tanečnej výchovy detí a mládeže na Slovensku,

  • prispieť k riešeniu odborných a výchovných otázok vo výchove a rozvoji tanečného interpreta,

  • monitorovať úroveň pohybovej a tanečnej výchovy na Slovensku,

  • vytvoriť priestor pre diskusiu odbornej verejnosti o smerovaní tanečného umenia a vzdelávania.

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť detské skupiny ( vekový priemer skupiny by nemal presiahnuť vek základnej školskej dochádzky), skupiny mládeže a dospelých (nad 15 rokov) z celej SR, ktoré rozvíjajú formy scénického tanca. Na prehliadku je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu: artstudiozuz@gmail.com.

 Pod scénickým tancom rozumieme tanec vytvorený kreatívnou prácou pedagóga/choreografa s deťmi, mládežou alebo dospelými vychádzajúci z prirodzenosti pohybu a využívajúci princípy moderného a súčasného tanca, vytvorený na základe choreografickej myšlienky alebo témy.

 

Organizácia a priebeh:

-                      8:00    prezentácia tanečných skupín a priestorové skúšky – Veľká sála Domu oborov,

-                      10:00   prehliadka scénických choreografií – kategória deti (do 14 rokov),                     

-                      11:30   prehliadka scénických choreografií – kategória mládež a dospelí,

-                      13:00    tanečný ateliér (tanečná sála – podľa rozpisu)

-                      od 15:00  priestorová pódiová skúška pre tanečný ateliér

-                      17:00   výstup z tanečného ateliéru                  

-                      19:00  odborný seminár s lektorským zborom – ART STUDIO Z

Prvá (hlavná) časť  -  prehliadka vopred pripravených – prihlásených choreografií  (tejto časti prehliadky sa môže zúčastniť maximálne 15 choreografií – každá organizácia môže prihlásiť  jednu choreografiu do každej vekovej kategórie)

Druhá časť - proces tvorby a výstup z tanečného ateliéru na vopred danú tému. Tanečný ateliér bude prebiehať v interiéri aj exteriéri mesta Žilina. Pôjde o kreatívny prístup a pohybové spracovanie vopred danej témy.

Hlavná časť prehliadky bude mať svoj samostatný rozborový seminár na medziodborovej úrovni pod vedením lektorského zboru. Rozborový seminár zároveň ponúka priestor pre komunikáciu o tanečnom umení, o aktuálnom stave a vývine tanečného vzdelávania na Slovensku.

Vekové kategórie:

  • Deti (do 14 rokov)

  • Mládež a dospelí (od 15 rokov)

 

Kontakt: Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z, artstudiozuz@gmail.com, tel. číslo: 0907719624