Školenia

Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve

 

Termín školenia: 11.09.2024


Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení musia pracovníci, ktorí prichádzajú do akéhokoľvek styku s požívatinami, resp. vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť spĺňať dve požiadavky:
zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre túto prácu
Odborná spôsobilosť sa preukazuje, buď dosiahnutým odborným vzdelaním v odbore, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažnej činnosti. 


Bližšie informácie: Kristína Makuková
telefón: 0918 616 920
e-mail: makukova@domodborov.sk


Cena za školenie: 31,- EUR s DPH,  /25,83 bez DPH/

 

Súbory na stiahnutie