Školenia

Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve

Dňa 05.11.2019

Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení musia pracovníci, ktorí prichádzajú do akéhokoľvek styku s požívatinami, resp. vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť spĺňať dve požiadavky:
zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre túto prácu
Odborná spôsobilosť sa preukazuje, buď dosiahnutým odborným vzdelaním v odbore, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažnej činnosti. 


Bližšie informácie: Alena Bačinská
telefón: 041/72 320 65, 0918 616 920
e mail: bacinska1@seznam.cz


Cena za školenie: 31,- EUR s DPH

Súbory na stiahnutie